Pressemeddelelse: Generalforsamling i TRIF tirsdag den 12. september 2017

TRIF (Thorsager-Rønde Idrætsforening) har afholdt en velbesøgt ordinær generalforsamling tirsdag d. 12. september i Rønde Idrætscenter.

Formand Søren K. Lauridsen kunne i sin beretning konstatere en beklagelig tilbagegang i medlemstallet fra 2.071 aktivitetsmedlemmer i 2016 til 1984 aktivitetsmedlemmer i år, hvilket stort set er på niveau med 2015, hvor tallet dog var helt nede på 1945 medlemmer. TRIF har fremgang i medlemstallet i badminton, gymnastik og volleyball, men desværre tilbagegang i de to store klassiske afdelinger fodbold og håndbold, mens fitness, løb, tennis og Senior 60+ stort set har uændret medlemstal. Medlemstallet for børn og unge under 25 år er desværre også faldet en smule, hvilket også skyldes den almindelige demografiske udvikling af antallet af børn og unge i det hele taget i Syddjurs Kommune.

Årsregnskabet, fremlagt af hovedkasserer Leo Konradsen, viser desværre et underskud samlet set på 69.100 kr., som følge af nedgangen i medlemstallet. Årsregnskabet viser en omsætning på 3.5 mio.kr. 2016-17 mod 3.3 mio.kr. for sidste regnskabsår, hvilket fortæller om fortsat stigende  aktivitetsniveau. Som helhed – konstaterede formanden – er TRIF stadig en bundsolid driftsorganisation, der med sin ’paraply-struktur’ er med til at give en økonomisk robusthed for både store og små afdelinger i det idrætslige fællesskab.

 Det omfattende foreningsudviklingsprojekt, som er gennemført i samarbejde med DGI, har præget året. I projektet er der dels sat fokus på ledelse i en idrætslig sammenhæng, dvs. at kunne tilrettelægge træning og kampe med en god arbejdsdeling og en effektiv planlægning. I projektets konklusioner blev der også peget både på oprettelse af nye afdelinger, samarbejde mellem afdelingerne for at få nye medlemmer over en bred front, samt kommunikation gennem de sociale medier, foreningens hjemmeside og evt. apps. Et af de konkrete resultater er oprettelse af en ny afdeling for basketball, som blev vedtaget på generalforsamlingen, men væsentlig er også oprettelse af en ny hjemmeside, som skal være med til at synliggøre TRIF i lokalsamfundet.

Næstformand Arne Tophøj og hovedkasserer Leo Konradsen var på valg og blev genvalgt på generalforsamlingen.
Ved generalforsamlingen blev der traditionen tro uddelt en række priser som tilfaldt følgende:
Unglederprisen, gavekort 500 kr., skænket af Sport 1, Rønde: Rasmus Tophøj, badminton.
Seniorlederpris, pokal skænket af Rønde Sparekasse: Pia Aakerhjelm Sørensen, løbeafdelingen, PULS 8410.
Seniorlederpris, Rønde Handelstandsforenings pokal: Henning Guldmand, fitness-afdelingen.

For yderligere oplysninger vedr. denne pressemeddelelse:
Søren K. Lauridsen, 40147500.
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901