Referat 14.8.2017
 
Generalforsamling TRIF Senior 60+
 
Formand bød velkommen.
 
45 deltagere.
 
1. Valg af dirigent
     Valgt: Ole Nissen, som konstaterede generalforsamling lovligt varslet, gav ordet
      til Søster.
2. Aflæggelse af beretning - vedlagt, tak til alle, beretning enstemmigt godkendt.
    
3. Orientering af regnskab.
    Overskud godt 10.000,- , kassebeholdning knap 37.000,-, der blev spurgt til og
    forklaret, hvad §18 er. Regnskab enstemmigt godkendt.
    Orientering af budget.
    Forslag: sommerudflugt med på fremtidige budgetter, ok.  Foreslået stigning af
    kontingent nedstemt. Budget enstemmigt vedtaget.
4. Behandling af indkomne forslag, ingen, men bestyrelsen lægger ifølge beslutning 
     på bestyrelsesmøde i marts op til generalforsamlingen, om der skal arbejdes
     videre med planen om toilet/lokum til en ca. pris kr. 10.000,-.
     Efter nogen diskussion blev forslaget nedstemt med 13 for - 27 imod.  
5. Valg af medlemmer.
     På valg: Myrna Rasmussen (modtager ikke genvalg), nyvalgt Sonja Deigaard.
                    Søren Hvitved Knudsen, genvalgt.
6. Valg af suppleanter.
     På valg: Lise Jensen, genvalgt
                    Arne Mortensen, nyvalgt
7. Eventuelt.
     Forslag om ændring af julehyggefortæring. Forslag om Halowen - stævne, Søster 
     oplyste lidt om kultur 2017, der for Syddjurs' vedkommende løber af stabelen
     d. 4. november med lyset og måne som tema, gå'ere med lys, krolfspil i mørket,
     måske kan de 2 ting kombineres. Herom senere.
 
Generalforsamlingen forløb i god tone og hyggesnak, - dagen fortsatte med fællesspisning af lækker mad fra RIC.
 
Referat v/Per/Søster
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901