Generalforsamling i 60+ afholdt d. 15. august 2019 i Seniorlunden
 
1. Valg af dirigent.
Fra bestyrelsens side er der foreslået Ole Leth Nissen.
Ole valgt.
Der konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig varslet.
Ved generalforsamlingen deltog 61 medlemmer.
Søren K. Lauritsen fra FU udvalget deltog.
 
2. Årsberetning.
Vedlagt som fil.
Bemærkninger til årsberetningen.
Søren K. Lauritsen – FU støtter op om det arbejde som 60+ udøver.
Arbejdet med ansøgningen til Velux fonden om tilskud til nyt tag, er godt gået.
Orienterede om samarbejdet mellem DGI, TRIF og Syddjurs kommune, om arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme hos ældre. Der bliver sandsynligvis ansat en seniorkonsulent, hvoraf DGI betaler halvdelen af lønnen. 
Jørgen Damsgaard foreslår, at flytte generalforsamlingen til klubhuset i RIC. på grund af lydproblemer.
Det bliver behandlet i bestyrelsen.
Ole konstaterer der ingen yderligere bemærkninger er til beretningen.
Beretningen godkendt.
 
3. Orientering af regnskab og budget. 
Bente Pedersen orienterer om regnskab og budget.
Bilag omdelt.
Årets resultat viser et overskud på ca. 2700kr.
 
4. Behandling af indkomne forslag.
Bente Pedersen har stillet forslag om at der tilknyttes en bilagskontrolant.
Det godkendes og fra bestyrelses side foreslået Pia Bøgh Hansen. Godkendt.
Pia indgår ikke i bestyrelsen.
 
5. Valg af Bestyrelsesmedlemmer.
På valg Sonja Deigaard og Søren Hvidtved Knudsen. Søren modtager ikke genvalg, Sonja modtager genvalg.
Ole Storgaard foreslået.
Ole og Sonja blev valgt.
 
6. Valg af suppleanter.
På valg er Arne Mortensen og Myrna Rasmussen, begge modtager genvalg.
Arne og Myrna blev genvalgt.
 
7. Eventuelt.
Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Der orienteres om at ændring i kontingent skal forelægges i FU til godkendelse.
 
Hjertestarter. Mona orienter om at få en mobilhjertestarter fra hjerteforeningen, ved indsamling på 13 ruter, kan vi få en hjertestarter gratis. Mona foreslår der bliver lagt en liste ud, så medlemmerne kan tilslutte, at der arbejdes videre med sagen.
Bente Fuglsang oplyser der er en udgift på 2000kr. om året på vedligeholdelse.
Per Brandenborg- da der findes hjertestarter på skolen og i RIC er 2000kr mange penge at bruge på vedligeholdelse.
Mona- det kan være betryggende med hjertestarter til stævner og lignende.
Ole Nissen- Med vores aldersfordeling vil det være mere betryggende med en hjertestater til stede.
 
Strandskrald. I kommunen er der afsat en pulje til foreninger og klubber der vil indsamle skrald ved strandene. Der kan ansøges om beløb på 5000kr. Der er stor tilslutning dertil og bestyrelsen arbejder videre med det.
Der er ingen yderligere bemærkninger, og dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamling.
 
 
 
 
 
 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901