Referat af mødet i TRIF-FU mandag d. 24. september kl. 17.00 – 18.30 på kontoret.
 
Tilstede: Søren, Birgitte, Arne, Leo.
Referent: Lis.
 
DAGSORDEN:
 
 1. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt.
   
 2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet i august.
  Referatet gennemgået med henblik på opfølgning og derefter godkendt.
   
 3. Administrationen. LG.
Guidet medlemmer vedr. oprettelse i det nye system Conventus og tilmelding til hold.
Kampprogrammer mailes hver uge for udendørsfodbold.
Børneattester bestilles for afdelingerne og bliver arkiveret i E-boks..
Bogført bilag for Rønde Kunstgræs for september 2018.
Udarbejdet 3 fakturaer til langtidslejere af banen per 30.09.18 for Rønde Kunstgræs.
Besvare mails fra afdelingerne og eksternt.
 
 1. Budget og økonomi. LK.
  LK fremlagde budgetopfølgning for de enkelte afdelinger og hovedafdelingen. Drøftet og taget til efterretning.
   
 2. Efterbehandling af generalforsamlingen. Alle.
  SKL gennemgik referatet fra den ordinære generalforsamling, som blev kompletteret med nogle tilføjelser under eventuelt. SKL gør referatet færdigt og mailer det til Lis, som sørger for underskrift hos dirigenten.
   
 3. Planlægning af næste formandsmøde d. 2. oktober. SKL.
  Der er følgende punkter til formandsmødet: budget og økonomi plus medlemssituationen, forslag om internt kursus i brug af Conventus, fordi der er kommet en række nye medlemmer i afdelingsbestyrelserne, drøftelse om E-sport, mødekalender og forretningsordenen. Plus de sædvanlige punkter omkring gensidig orientering. SKL renskriver og indkalder.
   
 4. Forslag til forretningsorden. Har vi de sidste rettelser med? Bilag vedlagt. SKL.
  Forretningsordenen blev gennemgået og korrigeret på et enkelt punkt. Fremlægges på formandsmødet 2. oktober. 
   
 5. Mødekalender for det kommende foreningsår, både formandsmøder og FU-møder, herunder spørgsmålet om deltagelse af suppleanter i FU-møderne. SKL.
  Mødekalenderen blev gennemdrøftet og korrigeret. Fremlægges på formandsmødet 2. oktober. Det blev aftalt, at 1. suppleanten Line Vindum Mikkelsen inviteres med til alle FU-møder, plus naturligvis formandsmøder. SKL tager kontakt til Line.
   
 6. Fitness-aftalen. Hvad gør vi der? SKL, LK.
  Aftalen blev gennemgået. Der afventes en tilbagemelding fra Syddjurs Kommune, PUK-sekretariatet. Vi skal endvidere meget hurtigt have et møde med Per Kragh omkring aftalen. (Det halvårlige møde med RIC).
   
 7. Strategi for udvikling af E-sport. BBT, AT.
  Strategi for udvikling af E-sport vil blive fremlagt på formandsmødet 2. oktober af BBT og AT.  
   
 8. Punkter til arbejdsprogram for det kommende år. Alle.
  Punktet udsat. Tages op igen på næste FU-møde.
   
 9. Meddelelser og orienteringer.
  Ingen yderligere meddelelser.
   
 10. < >Intet.
   
  Referent: Lis.
 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901