Referat af TRIF FU mødet torsdag d. 25. oktober 2018 kl. 16.30 – 18.00 på kontoret.
 
Tilstede: Søren, Leo, Birgitte, Line, Lis.
Fravær: Arne.
 
DAGSORDEN:
 
 1. Godkendelse af dagsorden.
  Dagsorden godkendt.
   
 2. Opfølgning på referat fra mødet d. 24. september.
  Referatet, der er lagt ud på hjemmesiden rettidigt, blev gennemgået. Ingen bemærkninger.
   
 3. Administrationen. LG.
Guidet medlemmer vedr. oprettelse i det nye system Conventus og tilmelding til hold.
Kampprogrammer mailes hver uge for udendørsfodbold.
Børneattester bestilles for afdelingerne og bliver arkiveret i E-boks..
Bogføring Rønde Kunstgræs.
Besvare mails fra afdelingerne og ekstern.
Udarbejdet sponsoraftale til Pensionsselskabet – Pension & Health Care Services.
Tilmelding til vinter sæsonen 2018 i fodbold.
 
 1. Budget og økonomi. LK.
  Økonomien ser fortsat fornuftig ud i stort set alle afdelinger, men det stadig problematisk med medlemstallet. Budgetopfølgningen blev gennemgået, drøftet og godkendt.
   
 2. Referat af møde med Per Kragh, herunder drøftelse om fitness-aftalen. SKL, LK.
  På mødet med RIC d. 9. oktober blev fitness-aftalen drøftet med Per og korrigeret på to punkter, hvorefter aftalen er underskrevet. Problemer omkring de mange aflysninger blev drøftet på mødet, ligesom booking af lokaler i øvrigt blev taget op. Endelig drøftede man mulighederne for at åbne cafeen i weekenderne i forbindelse med fodboldkampe.
   
 3. Efterbehandling af formandsmødet d. 2. oktober, herunder referat. Alle.
  I forlængelse af formandsmødet d. 2. oktober blev referatet gennemgået. LK er ved at finde frem til datoer for et internt Conventus-kursus. Der var enighed om, at vi foreløbig ikke gør mere ved E-sport, men følger udviklingen i forhold til, hvorvidt det lykkes nogle afdelinger motionsmæssigt at kunne supplere ungdomsskolens E-sport-initiativ.
   
 4. Planlægning af næste formandsmøde som er åbent møde d. 7. november 2018. SKL.
  Det blev aftalt, at det åbne møde ikke skal annonceres i Adresseavisen, men at vi lader det være op til de enkelte afdelingsformænd at invitere til mødet. Som indledende temadebat foreslår vi et oplæg fra RIC om deres masterplan fremover. Gerne både med Per Kragh og den nye formand for RIC. Efterfølgende gensidig orientering og afslutning ved Rasmus Bach fra DGI, som skal samle op på mødets drøftelser. SKL prøver at realiserede planen eller vender tilbage til FU.
   
 5. Ekstraordinær generalforsamling i håndboldafdelingen. Kan vi gøre noget? LK, SKL.
  Der er ekstraordinær generalforsamling i håndbold tirsdag den 20. november 2018. Det er et problem, at der kun er én tilbage i håndboldafdelingens bestyrelse. FU drøftede mulighederne for at hjælpe og finde frem til egnede kandidater. LK tager til generalforsamlingen som repræsentant for FU. Det FU-møde, der er planlagt til samme dag, rykkes til mandag d. 19. november.   
   
 6. Fitness-tilskud – fortsat manglende tilbagemelding fra Syddjurs kommune. SKL
  Søren følger op på sagen i forhold til PUK-udvalget i Syddjurs Kommune.
  Det er yderst utilfredsstillende, at der ikke er kommet en tilbagemelding i forhold til vores foretræde for udvalget d. 8. maj 2018. 
   
 7. Punkter til arbejdsprogram for det kommende år. Alle.
  Udsættes. Drøftes indgående som hovedpunkt på næste FU-møde, men efterfølgende drøftelse på formandsmødet i december.
   
 8. Samarbejde med DGI-konsulent Rasmus Bach – også om kommende programpunkter? Alle.
  Udsættes. Rasmus Bach inviteres til det kommende formandsmøde. Udover foreningskonsulent er han også DGIs specialist inden for E-sport, så måske bør vi (BBT, AT) vende det punkt med ham ved lejlighed.
   
 9. Meddelelser og orienteringer.
  DGI-projektet ’Bevæg dig for livet’ har henvendt sig med en opfordring til TRIF om at gå ind i projektet ’Mandfolk for MTB’. Det tages med på det åbne formandsmøde.
  Henvendelse fra sponsorfirma vedr. ’bedre budget’. Drøftet, men vi er ikke intersseret.
   
 10. < >
Intet.
 
 
      Referent: Lis.
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901