TRIF - FU
 
Referat af TRIF-FU mødet mandag den 1. april 2019 kl. 17.15 – ca. 19.00 i Pyramiden.
 
Tilstede: Søren, Birgitte, Arne, Leo, Line, Lis.
 
DAGSORDEN:
 
 1. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt dagsorden.
   
 2. Opfølgning på referat fra mødet d. 21. februar 2019.
  Referatet gennemgået.
   
 3. Administrationen. LG.
           Guidet medlemmer vedr. oprettelse i det nye system Conventus og tilmelding til hold.
           Børneattester bestilles for afdelingerne og bliver arkiveret i E-boks.
           Besvare mails fra afdelingerne og ekstern.
           Kampprogrammer mailes hver uge for udendørsfodbold vinterserien og træningsturneringen.
           Spilletider bookes for fodbold på kunstgræs bookingsystemet for træningsturneringen og forårsturneringen 11 M.
           Påsætning af spilletider for træningskampe og forårskampe.
           Bogføring Rønde Kunstgræs.
 
        4. Budget og økonomi. LK.
            Regnskabsorientering taget til efterretning.
 
        5. Efterbehandling af formandsmødet d. 4. marts. Alle.
            Leo har undersøgt mobilpay.
            Leo fortæller formændene nærmere om mobilpay til mødet 3. april.
 
        6. Forberedelse af formandsmødet d. 3. april. Alle.
            Dagsorden er udsendt. Temamødet drejer sig om udbygning af RIC. Derefter gensidig orientering fra udvalgene – plus orientering fra FU. Starttidspunktet er rykket til kl. 19.00, så der serveres kun kaffe og kage.
 
        7. Oplæg til drøftelse om modernisering af hjemmeside og Facebook. Line.
            Oplæg fra Line. Kort drøftelse. FU nedsætte en arbejdsgruppe med udgangspunkt i FU, hvor der tages fat i de formelle retningslinier og det tekniske for både Facebook og hjemmeside. Line er tovholder for gruppen.
 
        8. Telefon- og mediegodtgørelse. Drøftelse. LK.
            Der aftales 4 telefon- og mediegodtgørelser til FU. Leo laver aftalerne.
 
        9. Drøftelse af modeller for foreningsfitness – i forlængelse af tidligere udsendt oplæg. SKL.
            PUK-udvalget i Syddjurs Kommune har besluttet, at det er hallerne som får tilskuddet frem for klubberne.
            Derfor ønsker TRIF at huslejen nedsættes.
            TRIF vil gerne have belyst, hvordan klubben skal administrere aktiviteter i fitnesscenteret, hvorfor TRIF ønsker et møde med en repræsentant for Fritids- og Kulturforvaltningen.
            Søren skriver til kommunen.
 
       10. Regler for brug af midler til holdaktiviteter indtjent af hold ved diverse aktiviteter. Bilag senere. LK.
             Fodbold og håndbold har tjent penge ved forskellige aktiviteter og FU har sammen med fodbold og håndbold udarbejdet regler for hvordan disse midler kan bruges af holdene til aktiviteter.
             Reglerne er gældende for alle afdelinger i TRIF.
             Når et hold tjener penge i TRIF’s navn, skal det indtjente beløb indgå på TRIF’s bankkonto.
             Reglerne, der er gældende for alle afdelinger i TRIF, blev godkendt af FU uden bemærkninger.
             Reglerne bliver gennemgået til formandsmødet 3. april 2019.
 
       11. Profilannonce d. 7. maj – forslag om at flytte annoncen fra tirsdag d. 7. maj til tirsdag d. 30. april. SKL.
             FU har godkendt at flytte profilannoncen fra tirsdag d. 7. maj til tirsdag d. 30. april 2019.
 
       12. Møde med Rønde Sparekasse..
            Søren og Leo har været til møde med kunderådgiver Charlotte Sørensen og direktør Max Hovedskov i Rønde Sparekasse.
            TRIF udarbejder en samarbejdsaftale i forhold til Rønde Sparekasses sponsorater.
            Rønde Sparekasse har meldt ud, at de vil sponsorere kr. 20.000,- til fodboldskolen 2019.
            Hvordan kan TRIF i øvrigt være med til at promovere Rønde Sparekasse – eksempelvis en bedre eksponering på hjemmesiden?
            På formandsmødet d. 3. april vil FU spørge formændene, om de har ønsker til promoveringen.
 
      13. DGI Østjylland, sundhedsprojekt.
           Vi går ikke ind i det p.t.
 
     14. Meddelelser og orienteringer.
          Mandfolk på mountainbike starter op mandag den 29. april.
          FU ønsker kun, at de skal betale hovedforeningskontingent, da de selv har cyklerne.
          Kontingent til Dansk Cykelunion koster årligt kr. 1.500,-, som TRIF betaler.
          TRIF betaler et let traktement til opstartsmødet.
          Der kommer en ny kontrakt på levering af grus til Tennisbanerne, som gælder for 2019/2020.

     15. Forespørgsel fra håndbold på haltider næste år.
          Arne skriver ud, om brug af hal 1 og hal 2 til vintersæsonen.
 
Referent: Lis
 
 
                                                                                                                                  
                  
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901