TRIF - FU
 
Referat fra møde i TRF-FU torsdag d. 13. juni 2019 kl. 17.00 – 19.00.

Til stede: Leo, Arne, Line, Søren.
Afbud: Birgitte, Lis.

 
 1. Godkendelse af dagsorden.
  Dagsorden godkendt.

   
 2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet d. 20. maj 2019.
  Referat gennemgået og godkendt.

   
 3. Administrationen. LG.
  Afbud fra Lis. Der er aftalt ferie i ugerne 26, 30 og 31. Lis lægger selv datoerne ud på hjemmesiden.

   
 4. Budget og økonomi. Budgetopfølgning og prognose på regnskab for indeværende år. LK.
  LK gennemgik den udsendte budgetopfølgning pr. 7. juni plus det foreløbige prognose på årsresultatet. Det ser ud til at blive et positivt regnskabsår med et pænt overskud.  

   
 5. Gennemgang af indkomne budgetforslag med indstilling til formandsmødet. LK.
  LK gennemgik budgetforslagene for 2019-20 fra de forskellige afdelinger, herunder indstilling til FU om kontingent for det kommende foreningsår. Der er enkelte afdelinger, hvor budget og aktivitetsniveau ikke helt passer sammen, hvorfor FU vender tilbage med afklarende spørgsmål inden formandsmødet. Budgetforslagene videresendes til høring på formandsmødet før endelig godkendelse i FU.

   
 6. Udmeldelse af KFUMs Idrætsforbund. SKL, LK.
  Da vi ikke bruger vores medlemskab af KFUMs idrætsforbund og TRIF-badminton ikke ønsker medlemskabet opretholdt beslutter TRIF-FU hermed udmeldelse. SKL sender mail til KFUMs hovedorganisation.

   
 7. Planlægning af formandsmøde d. 20. juni. Alle.
  Hovedpunktet er naturligvis: gennemgang og indstilling af budgetter for alle afdelinger for 2019-20. Desuden budgetopfølgning med prognose på årsresultatet.
  Plus halfordeling, orientering om forhandlinger med Rønde Sparekasse, samt god tid til gensidig orientering, da vi ikke har haft formandsmøde siden starten af april.

   
 8. Planlægning af generalforsamlingen. SKL.
  Der er ingen vedtægtsændringer på dagsordenen til den ordinære generalforsamling d. 12. september. Og ingen ekstraordinære punkter. SKL undersøger og forespørger på dirigent.
  SKL undersøger endvidere spørgsmålet om et eksternt oplæg før eller efter generalforsamlingen. Det kan eksempelvis være en repræsentant for Bevæg dig for Livet-projektet.

   
 9. Status på halfordelingen. BBT, AT.
  Intet nyt. Den foreløbige oversigt over halfordelingen er ikke sendt rundt til FU. BBT og AT følger sagen.

   
 10. Drøftelse omkring tilbagemelding til Rønde Sparekasse. SKL, LK.
  LK har udarbejdet og rundsendt en oversigt over sponsorater fra Rønde Sparekasse for de seneste to foreningsår. Skitse til en 3-årig sponsoraftale blev drøftet og bliver senere forelagt på formandsmødet. Tilbagemelding senere i juni til sparekassen.

   
 11. Møde med RIC om masterplan. AT, BBT.
  Der har ikke været afholdt møde.

   
 12. Modernisering af hjemmeside og FB. Line.
  Line rapporterede fra det første møde i den nedsatte arbejdsgruppe. Der afholdes et nyt møde inden sommerferien.

   
 13. Afskedsreception: Lis Nielsen, Adresseavisen. SKL.
  SKL går til receptionen og køber en vingave i den forbindelse.

   
 14. Meddelelser og orienteringer.
  Tak fra Per Kragh for gave og deltagelse i fødselsdagsreception.
  LK orienterede om problemer i forbindelse med en Nets-fejl i forbindelse med månedsbetalinger til fitness.

   
 15. LUKKET MØDE: fordeling af opgaver i FU i den kommende sæson.
  Punktet udsat da alle medlemmer af FU ikke var tilstede.

   
 16. < >Intet.
   
  Ref.: SKL.
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901