Referat: FU møde tirsdag d. 14. januar kl. 16.30 – 18.30 i Pyramiden.
Deltagere: Line, Birgitte (referent), Leo og Henning
 1. Godkendelse af dagsorden.
            Godkendt
 1. Godkendelse af og opfølgning på referat fra seneste møde.
            Godkendt
 1. Evaluering formandsmøde herunder status på ny kasserer (møde med dgi)
            Leo og Henning har været til et møde med DGI om, hvad DGI kan tilbyde i forhold til løsning af TRIFs hovedkasserer opgaver. Der arbejdes videre med, hvordan et samarbejde kan se ud.
 1. Møde med RIC
            Henning har haft et konstruktivt møde med RIC og fælles fremtidsopgaver blev drøftet.  Per inviteres til næste formandsmøde, således han kan præsentere RIC´s udvidelsesplaner.
 1. Aftale med Rønde Sparekasse
            Der fortættes med decentrale sponsor aftaler.
 1. Hovedafdelings formål/berettigelse: forsikring, markedsføring, fælles adm./bogføring, FU er fælles koordineret kontakt til Syddjurs Kommune med kun 1 cvr nr. FU har kontakten med hovedorganisationerne f.eks. DGI og andre samarbejdspartnere.  FU koordinerer samarbejdet mellem afdelingerne og står for den overordnede styring af et samlet TRIF. FU fungerer som økonomisk sikkerhedsnet for den enkelte afdeling gennem et forpligtende økonomisk fællesskab mellem de enkelte afdelinger.
    6.b   Bestyrelsesmedlemmers tidshorisont i bestyrelsen? Birgitte ønsker ikke genvalg til næstkommende generalforsamling. Line og Henning er ikke på valg.
 1. Netværksmøde i DGI d. 16.1.
            Mødet er aflyst. Gennemføres senere.
 1. Jump4fun folder se link https://www.dgi.dk/jump4fun . FU er nysgerrig – Line tager kontakt.
 2. Økonomi og antal medlemmer – Leo.
            Det ser overordnet fornuftigt ud. Leo kontakter fodbold med et par spørgsmål vedr. deres kontingent. De FORELØBIGE tal viser at 2048 medlemmer i 2018/19 og pr dd 1762 indmeldt i sæson 19/20, hvilket er tilfredsstillende halvt igennem regnskabsåret.
 1. FU besluttede at Mænd på Mountainbike skal betale hovedforeningskontingent på 150 kr. pr. 1. april 2020
 2. Kommunikation/markedsføring:
  1. Profilannoncer 2020: Der indkaldes annoncer til 1. april. Hvis der ikke kommet noget ind for afdelingerne laves der selvfølgelig ingen annonce.
  2. TRIF-blad: primo Der indkaldes to priser en med omdeling og en uden omdeling (sidst nævnte kræver at vi selv gør det i foreningen).
  3. Nyhedsmails: jul, nytår, påske? Formændene høres om de har nogle input til en nyhedsmail til udsendelse omkring påske.
  4. Hjemmeside/Facebook: opdatering og delinger. Punktet tages op på næste formandsmøde.  Hvis hver afdelingen skal have et unikt login koster det 5000kr pr login. Hjemmesiden er ikke mobilvenlig, hvis udbyder skal gøre det koster det 4000kr, hvis vi selv skal gøre det koster det 2000kr – begge engangsudgift. Fremtidigt abonnement vil være uændret. FU besluttede at gør det selv og Line udfører.
 3. Idemøde på formandsmøde i februar – flere medlemmer, nye aktiviteter, større borgeropbakning?
            Ideen er god, men udsættes.
 1. Eventuelt
            FU medlemmer får det samme honorar i telefongodtgørelse som tidligere år, som er SKATs høje takst.
            TRIF har i mange år været medlem af Radio Rønde.  FU besluttede at opsige medlemsskabet.
 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901