Referat af mødet i TRIF-FU tirsdag den 15. januar 2019 kl. 16.30 – 18.00 i Pyramiden i Rønde Idrætscenter.
 
Tilstede: Søren, Arne, Birgitte, Leo, Line, Lis.
 
DAGSORDEN:

 
 1. Godkendelse af dagsorden.
  Dagsorden godkendt.

   
 2. Opfølgning på referat fra mødet d. 19. november 2018.
  Referatet godkendt.

   
 3. Administrationen. LG.
Guidet medlemmer vedr. oprettelse i det nye system Conventus og tilmelding til hold.
Børneattester bestilles for afdelingerne og bliver arkiveret i E-boks.
Besvare mails fra afdelingerne og ekstern.
Kampprogrammer mailes hver uge for udendørsfodbold vinterserien.
Spilletider bookes for fodbold på kunstgræs bookingsystemet for træningsturneringen og forårsturneringen 11 M.
Påsætning af spilletider for træningskampe og forårskampe.
Bogføring Rønde Kunstgræs og Årsafslutning.
 
 1. Budget og økonomi. LK.
  LK gennemgik budgetopfølgning for de forskellige afdelinger plus hovedforeningen samt ajourført medlemsstatistik. Budgetopfølgningen og medlemsstatistik taget til efterretning.
  Spørgsmålet om det vigende medlemstal blev drøftet. Iflg. CFR mangler der 250 medlemmer i.f.t. sidste år. Opgørelsen for 2018 skal være indsendt senest 31. januar 2019 til CFR.

   
 2. Efterbehandling af formandsmødet d. 6.december. Alle.
  Referatet blev gennemgået.

   
 3. Forberedelse af formandsmødet d. 4. februar. Alle.
  Det blev vedtaget at aflyse formandsmødet 4. februar 2019. SKL skriver til formændene.
  Der bliver afholdt et formandsmøde mandag d. 4. marts i stedet med budget som tema. Dette møde er for både formænd og kasserere i afdelingerne.
       
 4. Status for MTB-projektet, herunder indkaldelse til det første møde i projektet. AT, SKL.
  Arne er koordinator for MTB-projektet og håndterer korrespondancen og arbejdet.
  Forslag af møde datoer til det første møde i MTB-projektet er tirsdag d. 22. januar, tirsdag
  d. 29. januar eller torsdag d. 31. januar. SKL skriver rundt i første omgang.
  Egon Sørensen kobles ind i gruppen igen. Egon tilrettelægger ruter for MTB i Mols bjerge.
  Thomas Gulmann fra DGI er instruktør.

   
 5. Indstilling til Syddjurs Awards. Frist er 21. januar kl. 09.00. Se tidligere rundsendt mail.
  FU har drøftet at indstille et medlem. SKL udarbejder skriftlig indstilling.

   
 6. Meddelelser og orienteringer.
  Automatisk svar mail i outlook.
  Leo udarbejder et udkast til en tekst.
  Der blev orienteret om en ny feriepengeordning.
  Der er inspirationskurser i DGI naturtræning i januar 2019. 

   
 7. Eventuelt 
Intet

 

       Referent: Lis

Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901