TRIF - FU
 
Referat af TRIF-FU torsdag d. 21. februar 2019 kl. 16.30 – 18.30 i Pyramiden.
 
Tilstede: Søren, Leo. Line, Arne og Birgitte.
Afbud: Lis
 
Referat:
 
 1. Godkendelse af dagsorden.
  Godkendt
   
 2. Opfølgning på referat fra mødet d. 15. januar 2019.
  Referatet gennemgået.
   
 3. Administrationen. LG.
  Udgår, da Lis er fraværende.
   
 4. Budget og økonomi. LK.
  Regnskabsorientering taget til efterretning. FU vil invitere gymnastik og tennis aktivitetsudvalgene til et møde omkring fremtidig aktivitetsudviklings muligheder.
   
 5. Tilbagemelding fra møde med RIC d. 23. jan. LK, SKL.
  På mødet blev flg. drøftet:
 6. Syddjurs Kommunes tilbagemeldinger vedr. foreningsfitness
 7. Fælles forsikringer (Seniorlunden, arbejdsskade, Fitnesslokaler og Pyramiden)
 8. Gulvbelægningen i Pyramiden – udgiften indtænkes i lokaletilskudsansøgningen for 2019
 9. En konkret sag omkring en afdelings brug af Pyramiden
   
 10. Afklaring omkring foreningsfitness? SKL.
  FU har været i kontakt med DGI omkring foreningsfitness og der blev drøftet forskellige alternative løsningsmuligheder.
   
 11. Forberedelse af formandsmødet d. 4. marts kl. 19 - ca.21.
 12. Velkomst v. SKL
 13. Gennemgang af tidsplan v. Line og Birgitte
 14. Hvordan får vi hovedafdelingens økonomi i balance? v. SKL
 15. Gennemgang af vejledning og budgetopsætning v. LK
 16. Mobile Pay – hvordan håndterer vi driftsomkostningerne? v. LK
 17. < >Velkomst v. SKL
 18. RIC præsenterer deres masterplan for RIC
   
 19. Profilannonce d. 5. marts – skal vi omtale MTB-projektet? AT, SKL.
  Deadline den 28. februar. Sørens skriver ud til afdelinger og efterlyser indhold.
   
 20. Mobile Pay
  Det er muligt at lave en mobile Pay ordning. Det koster 999 kr. at oprette det og 0,75 kr. pr transaktion. FU besluttede at etablere ordningen og hovedforeningen betaler de kr. 999,- som det koster at oprette. På det økonomimødet den 4. marts skal det afklares hvordan vi håndterer og betaler transaktionsafgiften.
   
 21. Meddelelser og orienteringer, herunder evt. deltagelse fra FU i Syddjurs Awards.
  Ingen fra FU har mulighed for at deltage.
  Foreningen Rønde Kunstgræs har indkaldt til generalforsamling tirsdag d. 12. marts kl. 19.00 i RIC.
   
 22. < >
Ikke noget.
 
Ref.: bbt.
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901