TRIF - FU
 
Referat fra møde i TRIF-FU torsdag d. 22. august kl. 16.30 – 18.30 i pyramiden.
 
Til stede: Søren, Birgitte, Arne, Leo, Line, Lis.
 
 
DAGSORDEN:

 
 1. Godkendelse af dagsorden.
  Dagsorden er godkendt.

   
 2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra mødet d. 13. juni 2019.
  Gennemgået og godkendt.

   
 3. Administrationen. LG.
            Guidet medlemmer vedr. oprettelse i det nye system Conventus og tilmelding til hold.
            Børneattester bestilles for afdelingerne og bliver arkiveret i E-boks.
            Besvare mails fra afdelingerne og ekstern.
            Hjemtaget pokaler fra sidste års udlevering ved generalforsamlingen.
            Seniorlederpris, pokal fra Rønde Sparekasse til PULS8410 og seniorlederpris, pokal fra Rønde Handelsstandsforening til Senior 60+.
            Lagt referat fra generalforsamlingen og årsberetningen fra Senior 60+ på hjemmesiden.
            Kampprogrammer mailes hver uge for udendørsfodbold.
            Spilletider bookes for fodbold på kunstgræs bookingsystemet for efteråret 2019. 
            Påsætning af spilletider for kampe og flytninger af kampe.
            Bogføring Rønde Kunstgræs.
            Indberettet moms Rønde Kunstgræs 1 halv år 2019 og sat beløbet til betaling 2.9.19.

4.         Årsrapport for 2018-19 til behandling og godkendelse. LK.
           Årsrapporten blev gennemgået og godkendt.

5.        Budget, økonomi og regnskab, herunder likviditet, fremadrettet. LK.
           Leo gennemgik budgetopfølgningen.
           Taget det til efterretning og godkendt.

6.        Efterbehandling af formandsmødet d. 20. juni. SKL.
           Gennemgået og godkendt.

7.        Fortsat samarbejde med Rønde Sparekasse. Tilbagemelding efter møde d. 8. juli. Se tidligere rundsendt notat herom. LK, SKL.
           Notatet fra mødet blev gennemgået og drøftet. Det tages op til drøftelse og overvejelse på et senere formandsmøde.

8.        Nye aktivitetsområder:
          Mandfolk på MTB – status. AT.
          35 deltagere til det første træf.
          Folk fra DGI var tilstede.
          Der oprettes foreløbig en gruppe under hovedforeningen, hvor man kan indbetale.
 
          Deltagelse i Idrætsmødet i Aalborg 29. aug. – 1. sept.
          Vi har drøftet det, men deltager ikke i idrætsmødet/folkemødet i år.
 
          Nyt aktiviteter for nye medlemmer. DGI-møde d. 3. september.
          Bliver sendt ud til formændene
 
          Bevæg dig for Livet: WE WALK – er sendt rundt til afdelingerne.
          Er sendt ud.
 
          Juletræsfest.
          Ingen tradition for juletræsfest, så vi deltager ikke.
 
          Lotteri.
          Afdelingerne tager selv stilling til, om de ønsker at sælge lotteri.

9.       Forberedelse af generalforsamling d. 12. september, herunder indkaldelse, dagsorden, dirigent, valg, lederpriser m.v. Fortsat efter drøftelse på sidste møde. SKL.
         Leo Mortensen er klar til at være dirigent ved hovedgeneralforsamlingen.
         Indkaldelse med foreløbig dagsorden blev drøftet og godkendt. Den lægges på hjemmesiden og facebook.

10.     Meddelelser og orienteringer.
         Søren deltog i generalforsamlingen hos Senior 60+ og det forløb godt.
         Vi får oplyst at Syddjurs kommune og DGI indgår et samarbejde om at ansætte en idrætskonsulent i 2020.

11.    LUKKET MØDE.

12.    Eventuelt.
  
 
        Referat: Lis                                                                                                                               

 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901