13. september 2019
Pressemeddelelse: Stor medlemsfremgang i TRIF

TRIF (Thorsager-Rønde Idrætsforening) har afholdt en velbesøgt ordinær generalforsamling tirsdag d. 12. september i Rønde Idrætscenter. Formand Søren K. Lauridsen kunne i sin beretning konstatere, at den negative spiral omkring nedadgående medlemstal er blevet brudt. Efter et medlemsdyk de seneste år er TRIF nu kommet helt op på 2.010 aktivitetsmedlemmer, hvilket stort set svarer til niveauet fra 2016.
Der er stigning i medlemstallet i mange af TRIFs ni afdelinger. Mest markant i fitness, hvor det samlede medlemstal nu er oppe på over 900 medlemmer. Der er også medlemsfremgang inden for de traditionelle afdelinger fodbold og håndbold og en mindre fremgang i løbeafdelingen, PULS8410, Senior 60+, TRIFs afdeling for seniormotion, ja, selv i en af de mindste afdelinger TRIF-tennis.
”Det stigende medlemstal er glædeligt i alle henseender, og det betyder forhåbentlig, at det i årene fremover bliver muligt at fastholde et medlemstal på lidt over 2.000 aktivitetsmedlemmer, som i mine øjne er et acceptabelt medlemstal for en forholdsvis stor paraplyforening som TRIF”, sagde formanden.
Årsregnskabet, der blev fremlagt af hovedkasserer Leo Konradsen, viste naturligvis en stigende omsætning pga. stigningen i medlemstallet. Det betyder, at TRIF i år kommer ud med et overskud på 271.735 kr. Og det er rigtig godt, at foreningen nu har fået vendt skuden og mere end indhentet 3 års økonomisk nedtur.
”I år må vi konstatere, at det økonomiske resultat er meget tilfredsstillende, og det betyder, at vi kikker frem mod 50 års jubilæet i 2022 med en vis sindsro og en bevidsthed om, at vi har en velkonsolideret forening, der både er i stand til at fastholde og fortsat udvikle basis for motion, breddeidræt og semielite i lokalområdet”, sluttede formanden.
Ægteparret Betina og Hasse Rue Rasmussen, der har udført et fantastisk lederarbejde i TRIF-badminton, fik overrakt seniorlederprisen, Rønde Handelstandsforenings pokal. Den anden seniorlederpris, Rønde Sparekasses pokal, blev givet til Lene Jul fra TRIF-fitness, mens unglederprisen, et gavekort fra Sportigan i Rønde, blev givet til Mathias Haulrik fra TRIF-fodbold.
Formand Søren K. Lauridsen havde på forhånd meddelt, at han efter 8 år som TRIF-formand ikke ønskede genvalg. Der var på generalforsamlingen ingen kandidater til formandsposten, så der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i starten af oktober, hvor der skal vælges formand og hvor de øvrige valg til TRIF-FU også vil foregå.
 
For yderligere oplysninger vedr. denne pressemeddelelse:
Søren K. Lauridsen, 40147500
Referat af ordinær generalforsamling i TRIF torsdag den
12. september 2019 i pyramiden i Rønde Idrætscenter.
 
1. Velkomst ved formanden.
    Formanden Søren K. Lauridsen bød de fremmødte velkommen.

2. Uddeling af priser for foreningssåret 2018-19.
    Unglederpris, sponsoreret af Sportigan: Mathias Haulrik, TRIF-fodbold.
 
                                             Seniorlederpris, pokal fra Rønde Sparekasse: Lene Jul, TRIF-fitness.
                                             Modtog også erindringsprisen: en Kähler vase.
 
                                             Seniorlederpris, pokal fra Rønde Handelsstandsforening: Betine og Hasse, TRIF-badminton.
                                             Modtog også erindringsprisen: en Kähler vase.
                                         
                                         3. Valg af dirigent.
                                             Leo Mortensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
  
                                         4. Aflæggelse af beretning for foreningsåret 1. juli 2018 – 30. juni 2019.
                                            Formanden aflagde beretning for foreningsåret 2018/2019. Beretningen blev enstemmigt
                                            godkendt uden bemærkninger.
 
                                        5. Godkendelse af regnskab for 2018-19 og budget for 2019-20.
                                            Resultatopgørelse for regnskabsåret 01.07.18 til 30.06.19 samt budget for 2019/2020.
                                            Hovedkasserer Leo Konradsen gennemgik regnskabet.
                                            Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
                                            Hovedkasserer Leo Konradsen gennemgik budgettal for alle afdelingerne.
                                            Budget for 2019/2020 blev enstemmigt godkendt.
 
                                        6. Behandling af indkomne forslag:
                                            Bestyrelsen har ingen forslag under dette punkt.
                                            Der var ikke indenfor tidsfristen indkommet forslag i øvrigt fra medlemmerne.
 
                                        7. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer:
                                            Formand Søren K. Lauridsen (valgt på lige år) afgår og ønsker ikke at fortsætte.
                                            Dirigenten anmodede om forslag til posten som hovedformand.
                                            Der var ingen forslag.
                                            Derefter bad FU om at generalforsamlingen suspenderes, og de øvrige punkter omkring valg udsættes til den ekstraordinære generalforsamling, der vil blive indkaldt inden 30 dage.
 
                                            Punkt 8 og 9 udgår.
 
                                       10. LK orienterede om regnskab for RGF-fonden.
 
 
                                            Formanden afsluttede generalforsamlingen med en tak for god ro og orden, en god dialog undervejs og en tak til dirigenten for at have udført et godt hverv.
 
 
 
Underskrifter:
 
 
Dirigent: _______________________________________________
                
 
 
Referent: _______________________________________________
                            
 
 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901