Referat af ordinær generalforsamling i TRIF tirsdag den 11. september 2018 i Pyramiden i Rønde Idrætscenter
 
  1. Velkomst ved formanden.
Formanden Søren K. Lauridsen bød de fremmødte velkommen.
  1. Udnævnelse af nyt æresmedlem og uddeling af priser for foreningsåret 2017-18.
Nyt æresmedlem udnævnt: Søster Ibsen fra Senior 60+.
Unglederpris, sponsoreret af Sportigan:  Mikkel Melgaard, fodboldafdelingen.
Seniorlederpris, Pokal fra Rønde Sparekasse: Hanne Østergaard Heinesen, PULS8410.
Modtog også erindringsprisen: en Kähler vase.
Seniorlederpris, Pokal fra Rønde Handelsstandsforening: Søster Ibsen, Senior 60+.
Modtog også erindringsprisen: en Kähler vase.
  1. Valg af dirigent.
Leo Mortensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 
 
  1. ​Aflæggelse af beretning for foreningsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018. Formanden aflagde beretning for foreningsåret 2017/2018. Beretningen blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger.
Se bilag 1: Beretningen til TRIF’s generalforsamling den 11. september 2018.
  1. Godkendelse af regnskab for 2017-18 og budget for 2018-19.
Regnskabet for 2017-18 og budget for 2018-19 blev gennemgået af hovedkassereren. Beretningen blev ensstemmigt godkendt uden bemærkninger.
Se bilag 2: Regnskab for TRIF.
  1. Behandling af indkomne forslag:
TRIF-FU stiller forslag om ændring af foreningens vedtægter.
Se bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer.
Indkommet forslag fra Hanne Heinesen, PULS 8410 om ny formulering til vedtægtens § 5, stk. 7: Referater fra møderne i TRIF-FU lægges på hjemmesiden www.trif.dk senest xxxx efter mødets afholdelse. Eller: Referater fra møderne i TRIF-FU udsendes som nyhedsmail til alle medlemmer.
Forslag til vedtægtsændringer blev drøftet grundigt og indarbejdet i de nye vedtægter, som derefter blev vedtaget med 22 stemmer for, mens 2 medlemmer undlod at stemme.
 
Se bilag 4: Ændrede vedtægter for TRIF, 2018.
  1. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer:
På valg i lige år: formand Søren K. Lauridsen, ny 2. næstformand, såfremt vedtægtsændringerne vedtages.
Søren K. Lauridsen blev genvalgt som formand.
Birgitte Bach Thomsen blev valgt som ny 2. næstformand.
 
  1. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget:
1.suppleant: Line Vindum Mikkelsen,
2.suppleant: Torben Sattrup.
 
  1. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant: Tommy Larsen, Annette Kragh blev genvalgt. Revisorsuppleant: Mogens Guldbæk blev genvalgt.
 
  1. Eventuelt
Per Kragh fra RIC sagde tak for et godt samarbejde med TRIF i det forløbne år og gjorde opmærksom på to nye arrangementer, nemlig Frivillig Fredag d. 28. september samt halbal i hallen d. 6. oktober.
Hovedkasserer Leo Konradsen orienterede om udviklingen de økonomiske midler, der henstår fra RGFs jubilæumsfond.
Birgitte Bach Thomsen, som er FUs repræsentant i bestyrelsen for Rønde Kunstgræs, orienterede om foredrag med DRs Ruslandkorrespondent Mathilde Kiemer d. 8. november i RIC.
Formanden afsluttede generalforsamling med en tak for god dialog undervejs og en tak til dirigenten for at have udført et godt hverv.
 


 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901