Regler for brug af midler til holdaktiviteter, indtjent af hold ved diverse aktiviteter



Thorsager-Rønde Idrætsforeninge (efterfølgende TRIF) ser gerne at holdene tjener penge til foreningen, og TRIF har den holdning at de penge der indtjenes til foreningen,
helt eller delvist kan anvendes til aktiviteter for holdet.


Generelt

Det er vigtig når et hold tjener penge i TRIFs navn, at det indtjente beløb indgår på TRIFs konto, og der må således ikke modtages penge uden om TRIFs konto.

INDEN man påtager sig en opgave i TRIFs navn, er det vigtigt, at man altid kontakter afdelingens formand/kasserer, således at man får afklaret en eventuel fordelings-
nøgle for det indtjente beløb.

Hvis beløbet ikke indbetales til TRIF, betyder dette at man ikke må udføre arbejdet i TRIFs navn, og det indtjente beløb er skattepligtig for dem der modtager pengene
(kontohaver)


Hvilke aktiviteter

Pengemidler kan tilvejebringes på forskellig vis, f.eks.
 • lettere arbejdsopgaver for virksomheder
 • salg af lotteri (der skal søges godkendelse til afvikling)
Pengemidler kan tilvejebringes af
 • det enkelte holds deltagere under hensyn til deres alder
 • det enkelte holds forældre
Penge der er optjent til TRIF kan ikke gå til enkeltpersoner, men alene til et hold.
TRIF har derfor en forventning om, at det er hele holdet der deltager i aktiviteterne og at forældrene bakker op.


Fordeling af indtægter

Den andel som holdet har tjent kan anvendes til f.eks en træningslejr, sportsrejse, eller anden social aktivitet for holdet.

Indtjente pengemidler indgår i den enkelte afdelings driftsregnskab under diverse indtægter.
Indtægten påføres oplysning om aktivitetens art og hvilket hold, der har forestået aktiviteten.

Udbetaling
Udbetaling af pengemidler sker efter vedtagelse i det enkelte aktivitetsudvalg.
Udbetaling kan kun omfatte udgifter, der kommer hele det enkelte hold til gode f.eks.
 • tilmeldelsesgebyr til stævne
 • opholdsbetaling under stævne
 • rejser til udlandet med sportsrejseselskab
 • udgifter til mad på ud- og hjemrejse fra udlandet (lommepenge)
 • indkøb af harpiks for egen regning
 • træningstøj m.m.
 • sociale arrangementer
For ALLE udgifter skal der afleveres behørig kvitteret bilag, eller fremsendes faktura til betaling af TRIF.

Det er muligt i forbindelse med udlandture, stævner m.v. at anmode om at få udbetalt et beløb a conto til brug for diverse udgifter. Efter hjemkomst skal der afleveres
behørigt bilag for beløbet, og ikke brugt beløb skal afleveres retur til TRIF.
Der kan ikke udbetales beløb til dækning af udgifter, som kun vedrører en enkelt eller få deltagere, ligesom der ikke kan betales for forældres deltagelse i arrangementer.


Opsparede midler

Indtjente pengemidler i første regnskabsår, som ikke er brugt ved årets udgang overføres til næste regnskabsår via en statuspost.

Opgørelse over tilbageværende midler udarbejdes af hovedkasserer, som sender opgørelse til afdelingsbestyrelsen.

Indtjente penge som ikke er brugt i løbet af det regnskabsår, som de er optjent i, kan alene overføres til et regnskabsår, hvorefter hele beløbet indgår i afdelingens
regnskab.
Det er dog muligt at optjene penge over en længere periode, hvis holdet har en særlig aktivitet, som kræver en længere optjeningsperiode. Det er en forudsætning at dette
er aftalt på forhånd med afdelingsbestyrelsen.

 
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901