VEDTÆGTER  FOR TRIF
 

§ 1.     FORENINGENS NAVN.

Stk. 1:  Foreningens navn er TRIF. Foreningen er hjemmehørende i Syddjurs Kommune.

Stk. 2:  TRIF er betegnelsen for THORSAGER - RØNDE IDRÆTSFORENING.

Stk. 3:  TRIFs spilledragt for holdidræt er gul trøje og blå bukser. Dog kan FU dispensere herfra.


§ 2.     FORENINGENS MISSION, FORMÅL OG VISION.

Mission og formål: 

Stk. 1:  TRIF er et aktivt idrætsligt og kulturelt mødested for alle aldersgrupper: børn, unge, voksne og ældre. 

Stk. 2:  TRIF skal tilbyde attraktive og kvalitative bevægelsesmiljøer for alle målgrupper og dermed bidrage til vedligeholdelse og udvikling af folkesundheden i Syddjurs kommune.

Stk. 3:  TRIF er en synlig og fleksibel forening, der kan danne basis for motion, breddeidræt og semielite i lokalområdet.

Stk. 4:  For at realisere foreningens formål er det foreningens pligt, så vidt muligt, at tilbyde uddannelse af ledere til idrætslige, organisatoriske og administrative opgaver.

Stk. 5:  Til varetagelse af foreningens formål er TRIF medlem af specialforbund under DIF, medlem af DGI samt andre relevante specialforbund.

Vision:

Stk. 6:  TRIF skal ud over de nuværende idrætsområder (badminton, fodbold, håndbold, gymnastik, tennis, fitness, volleyball, løb og seniormotion) etablere nye idrætsområder og nye fleksible aktiviteter, som tilgodeser nye brugere.

Stk. 7:  TRIFs værdier, som bygger på åbenhed, mangfoldighed, livsglæde og fællesskab, skal implementeres i alle foreningens afdelinger.

Stk. 8:  TRIF skal satse på også at udvikle attraktive sociale og kulturelle mødesteder for foreningens medlemmer, men også for lokalområdets beboere i øvrigt.

 § 3.    MEDLEMSKAB.

Stk. 1:  Enhver kan optages som aktivt eller passivt medlem.

Stk. 2:  Ethvert medlem er til enhver tid pligtigt til at overholde FU og aktivitetsudvalgenes anvisninger. 

Stk. 3:  Hvis et medlem overtræder gældende anvisninger eller skader foreningens anseelse, kan FU idømme vedkommende karantæne eller eksklusion. Eksklusion kan af vedkommende indbringes for den nærmest følgende ordinære generalforsamling.

Stk. 4:  Et medlem i betalingsrestance kan ikke deltage i foreningens aktiviteter eller deltage i generalforsamlinger.

§ 4.     FORENINGENS LEDELSE.

Stk. 1:  Med ansvar over for generalforsamlingen ledes foreningen af et forretningsudvalg (FU) og et antal aktivitetsudvalg.

Stk. 2:  Forretningsudvalget udarbejder i samarbejde med aktivitetsudvalgene en forretningsorden, der er fælles for forretningsudvalget og aktivitetsudvalgene.

Stk. 3:  Foreningen tegnes af formanden.

Stk. 4:  Ved økonomiske dispositioner over kr. 50.000 kræves underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 5.     FORRETNINGSUDVALGET

Stk. 1:  Forretningsudvalget består af formand, 1. og 2. næstformand og kasserer. Forretningsudvalgets medlemmer vælges af foreningens generalforsamling for en periode af 2 år, således:
Lige årstal: Formand og 2. næstformand
Ulige årstal: 1. næstformand og hovedkasserer.

Stk. 2:  Forretningsudvalget:

- Har ansvaret for foreningens samlede økonomiske virksomhed, samt for koordination og udvikling af foreningens fælles idrætslige og kulturelle virksomhed.

- Har ansvaret for foreningens daglige ledelse.

- Indkalder til min. 6 årlige opfølgningsmøder med formændene for aktivitetsudvalgene. To af disse møder tilrettelægges og annonceres som åbne møder, hvor alle TRIFs medlemmer har mulighed for at være med. Alle møder er overvejende af informerende, orienterende og rådgivende karakter.

- Kan træffe beslutning om ansættelse af medarbejdere på fuld tid eller deltid i overensstemmelse med de afsatte ressourcer i budgettet.

- Kan delegere dele af den daglige ledelse til medarbejderne, således at det fremgår af deres arbejdsbeskrivelser.

- Kan nedsætte tværgående ad-hoc-udvalg og udvalg, der skal undersøge mulighederne for udvikling af nye aktivitetsområder.

Stk. 3:  Forretningsudvalgets medlemmer kan ikke samtidig være medlem af et aktivitetsudvalg.

Stk. 4:  Hvis et medlem af forretningsudvalget udtræder midt i en valgperiode, indtræder en suppleant for den resterende del af valgperioden. Indtræder en suppleant, kan forretningsudvalget foretage omkonstituering gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk. 5:  Forretningsudvalget er beslutningsdygtig, når 3 ud af 4 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandes stemme udslagsgivende.

Stk. 6:  Forretningsudvalget fastsætter selv sin dagsorden.

Stk. 7:  Referater fra møderne i TRIF-FU lægges på hjemmesiden www.trif.dk senest 14 dage efter mødets afholdelse.

§ 6.     AKTIVITETSUDVALG.

Stk.1:  Aktivitetsudvalgene har ansvaret for én eller flere sportsgrenes idrætslige, økonomiske og kulturelle virksomhed i overensstemmelse med foreningens fælles virke.  Et aktivitetsudvalg skal bestå af min. 3 medlemmer. Forretningsudvalget kan dog dispensere for antallet af medlemmer.

Stk.2:  Oprettelse og nedlæggelse af aktivitetsudvalg foretages af foreningens generalforsamling. Et aktivitetsudvalg kan ikke nedlægges, blot 25 stemmeberettigede medlemmer ønsker det opretholdt.

Stk. 3:  Såfremt et aktivitetsudvalg besluttes opløst, tilfalder dets aktiver og passiver foreningen.

§ 7.     GENERALFORSAMLING.

Stk.1:  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 § 8.    ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Stk.1:  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september måned.


Stk.2:   Annoncering af generalforsamling skal foretages mindst 14 dage før generalforsamlingens  af-holdelse på foreningens hjemmeside, sociale medier og/eller Adresseavisen.

Stk.3:   Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til foreningens formand senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk.4:    Dagsorden skal mindst bestå af følgende punkter:
a) Valg af dirigent
b) Aflæggelse af beretning
c) Godkendelse af regnskab og budget
d) Behandling af indkomne forslag
e) Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
     Lige årstal: Formand og 2. næstformand
     Ulige årstal: 1. næstformand og hovedkasserer. 
f) Valg af 2 suppleanter
g) Valg af 2 revisorer og én revisorsuppleant
h) Eventuelt

Det skal fremgå af den offentliggjorte dagsorden, hvilke forslag der skal behandles under punktet Indkomne forslag. Senest 5 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen fremgå af TRIF’s hjemmeside.

Stk.5:   Valgbar og stemmeberettiget er ethvert aktivt eller passivt medlem, der er fyldt 16 år. Endvidere har forældre til børn under 16 år, der er medlem af én af TRIFs aktiviteter, taleret og én stemme pr. forældrepar uanset børnetal, såfremt ingen af dem i forvejen er tale- og stemmeberettiget.

Stk.6:   Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal blandt de fremmødte, jfr. Dog §13 og §14.

Stk.7:    Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten, dog skal skriftlig afstemning finde sted, blot et medlem forlanger det.

§ 9.      AKTIVITETSGENERALFORSAMLING

Stk.1:   Et aktivitetsudvalg sammensættes og vælges på en aktivitetsgeneralforsamling, der indkaldes af aktivitetsudvalget.

Stk.2:   Aktivitetsgeneralforsamlingen afholdes inden foreningens ordinære generalforsamling. Annoncering som ved ordinær generalforsamling. De nyvalgte aktivitetsudvalgsmedlemmer indtræder med de samme rettigheder og forpligtelser med hensyn til indgåede budgetter og generelle forhold i øvrigt.

Stk.3:   Dagsorden skal mindst bestå af følgende punkter:
a) Valg af dirigent
b) Aflæggelse af beretning
c) Orientering om regnskab og budget
d) Behandling af forslag indsendt til udvalgets formand senest 8 dage før aktivitetsgeneralforsamlingen.
e) Valg af medlemmer til aktivitetsudvalget, samt mindst 2 suppleanter.
f) Eventuelt

Stk.4:   Aktivitetsudvalgene skal bestå af mindst 3 medlemmer. Valgperioden er 2 år. Højst 2 medlemmer ud af 3 er på valg samme år.

Stk.5:   Valgbar og stemmeberettiget er ethvert medlem inden for den pågældende aktivitet, efter samme retningslinjer som i § 8 stk. 5.

Stk.6:   Aktivitetsudvalgene fastlægger selv deres mødeaktivitet og årshjul. Forinden iværksættelse skal disse retningslinjer dog forelægges forretningsudvalget til godkendelse.

§ 10.     EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk.1:   Ekstraordinær forenings- eller aktivitetsgeneralforsamling kan indkaldes af forretningsudvalget / aktivitetsudvalget eller ved skriftlig begæring herom fra mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer.

Stk.2:   Begæring skal stiles til formanden for foreningen med oplysning om begrundelse.

Stk.3:   Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest én måned efter begæring herom.

Stk.4:   Annoncering som ved ordinær generalforsamling, dog med angivelse af dagsorden.

§ 11.    KONTINGENT OG BUDGET

Stk.1:   Kontingenter for såvel aktive som passive medlemmer fastlægges af forretningsudvalget ud fra de udfærdigede årsbudgetter.

Stk.2:   Aktivitetsudvalgene udfærdiger og indstiller årsbudgetter til behandling og godkendelse i forretningsudvalget.

Stk.3:   Et aktivitetsudvalg kan foretage økonomiske dispositioner, når blot disse ikke indebærer risiko for budgetoverskrivelser eller budgetændringer, som ikke på forhånd er godkendt af  forretningsudvalget.

§ 12.    REGNSKAB OG REVISION

Stk.1:   Foreningens regnskab går fra 1. juli til 30. juni.

Stk.2:   Regnskabet skal indeholde driftsregnskab og status og forelægges forretningsudvalg og aktivitetsudvalg forinden fremlæggelse på generalforsamlingen.

Stk.3:   Kassereren har ansvaret for, at regnskabet forelægges revisorerne før foreningens generalforsamling.

Stk.4:   For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue.

§ 13.    VEDTÆGTSÆNDRING

Stk.1:   Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 måneder før afholdelse af ordinær generalforsamling. På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal det tydeligt fremgå, såfremt der under indkomne forslag er vedtægtsændringer. Forslag til vedtægtsændringer skal vedlægges dagsordenen som bilag.

Stk.2:   Vedtagelser  af vedtægtsændringer kræver på den ordinære generalforsamling 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 14.    OPLØSNING.

Stk.1:   Foreningen kan ikke opløses, såfremt blot 50 stemmeberettigede medlemmer ønsker dens beståen.

Stk.2:   Vedtagelse af opløsning kræver mindst 75 % af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højst 8 ugers mellemrum.

Stk.3:   I tilfælde af foreningens opløsning opbevares foreningens formue i foreningens pengeinstitut, og foreningens ejendele opbevares i Rønde Idrætscenter, indtil der etableres en ny forening med tilsvarende formål som TRIF eller med andre idrætslige formål.

Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 28.04.2011 og efterfølgende på ekstraordinær generalforsamling d. 26.05.2011. 

Vedtaget med ændringer på generalforsamlingen d. 30.04.2012.

Vedtaget med ændringer på generalforsamlingen den 11.09.2018.

Thorsager-Rønde Idrætsforening | Skrejrupvej 9B | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901