Referat af ordinær generalforsamling i TRIF tirsdag den 11. september 2018 i Pyramiden i Rønde Idrætscenter
 
  1. Velkomst ved formanden.
Formanden Søren K. Lauridsen bød de fremmødte velkommen.
 
  1. Udnævnelse af nyt æresmedlem og uddeling af priser for foreningsåret 2017-18.
Nyt æresmedlem udnævnt: Søster Ibsen fra Senior 60+.
Unglederpris, sponsoreret af Sportigan:  Mikkel Melgaard, fodboldafdelingen.
Seniorlederpris, Pokal fra Rønde Sparekasse: Hanne Østergaard Heinesen, PULS8410.
Modtog også erindringsprisen: en Kähler vase.
Seniorlederpris, Pokal fra Rønde Handelsstandsforening: Søster Ibsen, Senior 60+.
Modtog også erindringsprisen: en Kähler vase.
  1. Valg af dirigent.
Leo Mortensen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
 
  1. Aflæggelse af beretning for foreningsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018.
Formanden aflagde beretning for foreningsåret 2017/2018. Beretningen blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger.
Se bilag 1: Beretningen til TRIF’s generalforsamling den 11. september 2018.
  1. Godkendelse af regnskab for 2017-18 og budget for 2018-19.
Regnskabet for 2017-18 og budget for 2018-19 blev gennemgået af hovedkassereren. Beretningen blev ensstemmigt godkendt uden bemærkninger.
Se bilag 2: Regnskab for TRIF.
  1. Behandling af indkomne forslag:
TRIF-FU stiller forslag om ændring af foreningens vedtægter.
Se bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer.
Indkommet forslag fra Hanne Heinesen, PULS 8410 om ny formulering til vedtægtens § 5, stk. 7: Referater fra møderne i TRIF-FU lægges på hjemmesiden www.trif.dk senest xxxx efter mødets afholdelse. Eller: Referater fra møderne i TRIF-FU udsendes som nyhedsmail til alle medlemmer.
Forslag til vedtægtsændringer blev drøftet grundigt og indarbejdet i de nye vedtægter, som derefter blev vedtaget med 22 stemmer for, mens 2 medlemmer undlod at stemme.
Se bilag 4: Ændrede vedtægter for TRIF, 2018.
  1. Valg af forretningsudvalgsmedlemmer:
På valg i lige år: formand Søren K. Lauridsen, ny 2. næstformand, såfremt vedtægtsændringerne vedtages.
Søren K. Lauridsen blev genvalgt som formand.
Birgitte Bach Thomsen blev valgt som ny 2. næstformand.
 
  1. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget:
1.suppleant: Line Vindum Mikkelsen,
2.suppleant: Torben Sattrup.
 
  1. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant: Tommy Larsen, Annette Kragh blev genvalgt. Revisorsuppleant: Mogens Guldbæk blev genvalgt.
 
  1. < >
Per Kragh fra RIC sagde tak for et godt samarbejde med TRIF i det forløbne år og gjorde opmærksom på to nye arrangementer, nemlig Frivillig Fredag d. 28. september samt halbal i hallen d. 6. oktober.
Hovedkasserer Leo Konradsen orienterede om udviklingen de økonomiske midler, der henstår fra RGFs jubilæumsfond.
Birgitte Bach Thomsen, som er FUs repræsentant i bestyrelsen for Rønde Kunstgræs, orienterede om foredrag med DRs Ruslandkorrespondent Mathilde Kiemer d. 8. november i RIC.
Formanden afsluttede generalforsamling med en tak for god dialog undervejs og en tak til dirigenten for at have udført et godt hverv.
 
Underskrifter:
 
Dirigent: ______________________________________________
 
 
Referent: ______________________________________________
 
 
https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/ansoegning_om_oekonomisk_tilskud_til_fritidsaktiviteter_i_syddjurs_kommune_0.pdf

Der kan søges økonomisk tilskud til fritidsaktivitet fra Syddjurs Kommune.

Jeg kan ikke få linket til at virke, så derfor må du meget gerne ringe til mig på mobilnr. 20 63 99 01 for at få hjælp til udfyldning af blanketten.

Der kan opnåes kr. 1000,- per år per barn.

Beløbet er ikke indtægts bestemt og skal ikke betales tilbage til Syddjurs kommune.

Lis fra TRIF
 
ÅBNINGSTIDER PÅ TRIF KONTORET

Mandag kl. 13.00 -17.00 

Tirsdag kl. 10.00 - 14.00 

Onsdag kl. 10.00 - 14.00

Torsdag kl. 16.30 - 19.30

Fredag FRI
 

Følg TRIF - Thorsager Rønde Idrætscenter på facebook

 

Kontakt TRIF

Navn *:  

E-mailadresse *:  

Besked *:  

*  Skal udfyldes
Kommentarer til hjemmesiden Tråde: 2, Indlæg: 2
Her kan du skrive kommentarer til vores nye hjemmeside.
Thorsager-Rønde Idrætsforening | Vesteralle 8 Thorsager | 8410 Rønde | Tlf.: 20639901