Mødereferat

Mødereferat af bestyrelsesmøde 4/3-2024

Referat af bestyrelsesmøde den 04.03.2024, Trif 60+
Til stede: Søster Ibsen, Ole Storgaard, Myrna Rasmussen, Pia Bøgh, Birthe Hansen og Mona Dyrup Jensen.
Afbud: Bent Sørensen Vinding.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

2. Godkendelse af referat:
Godkendt.

3. Regnskab samt budget:
Der er kommet 3 nye medlemmer i året 2024.
Regnskab og budget godkendt.
De søgte §18 kr. 10.000 er blevet indbetalt fra Syddjurs Kommune (konto 1218). Pengene er øremærket
til årets sommertur 2024.
Vores aktiver er kr. 66.701,74 pr. 04.03.2024. Der kommer en ny tromle til ca. kr. 3.200,00, der
modregnes i vores indestående.

4. Gå holdene:
Alt er vel. Det lange hold vil stadig have ture ud af huset, men ikke hver måned som tidligere. Der
kommer flere ”gåere” til vores hold – de er meget velkomne.

5. Krolf:
Der startes nu på turneringer/holdturneringer/træf.
Marts er der regelkursus på Rønde Idrætscenter (alle krolfklubber).
De nye krolfregler vil senere blive præsenteret for klubbens medlemmer, så der ikke er tvivl om
spillereglerne.
Der er kommet et nyt medlem til krolf i 2024.

6. Sommertur: Det er blevet mærkbart dyrere at leje bus til vores årlige sommertur. Bussen er blevet er
kr. 2.387,50 dyre end for udtaget. Mona har skrevet til ”busselskabet Ud og Hjem d.d., men ikke fået
svar på deres bud på transport til vores sommertur. Det er blevet vedtaget g.d. at kr. 2.387,50 bliver
betalt af vores egne midler, hvis ikke der findes billigere transportmidler.
Sommertur budget: Dagmar Vestermølle kr. 6.000,00 bustransport Todbjerg kr. 6.387,50 med plads
til 55 deltagere.

7. ”Huskedatoer”:
Intet nyt.

8. Hvem vil hvad ”gøremål”.
Søster og Pia vil lave en ny oversigt med inddeling i grupper af alle ”gøremål”. ”Huset Seniorlunden” –
ansvar til alle.

9. Hjemmeside:
Stor ros til Pia og Egon for hjemmeside m.m. til TRIF 60+.

10. Forslag til hævning af Trif 60+ kontingent fra kr. 130,00 til kr. 150.00.

11. Eventuelt:
Ole bestiller alt til ”tørtoilet”.
Bogbytte fungerer godt.
Syddjurs-mesterskaber er annulleret.
Skraldespande: Affaldssortering bliver indført på Seniorlunden.
1-hjælp kursus med hjertestarter. Alle prøver at tænke på, hvordan vi kan komme med på kursus til
en rimelig pris. Søster vil kontakte Falck, om de eventuelt har et sådan kursus til os. Hvis vi skal betale
for et sådan kursus, vil vi prøve Trygfonden om støtte.
Mona ”siger” godmorgen på mandag, den 11. marts i Søsters fravær.

12. Næste møde:
Torsdag, den 30.05.2024.